Natalia Schiewe-Kopyra

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, pracuje w nurcie integracyjnym, dopasowując technikę i podejście terapeutyczne do każdego Pacjenta. Mam doświadczenie w pracy terapeutycznej zarówno z dorosłymi jak i z dziećmi. Wykształcona zostałam w dialogu pomiędzy nurtem psychodynamicznym oraz nurtem humanistycznym. Bazując na podstawach terapii humanistycznej, uważam, że empatia, akceptacja i bezwarunkowe pozytywne nastawienie do słuchania Pacjenta są kluczowe aby stworzyć relacje. Moje wykształcenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej pozwala mi zrozumieć korzenie i kształtowanie się procesów psychologicznych, oraz to jak łączą się one z obecnymi uczuciami i zachowaniami.

Uważam, że w pracy terapeutycznej najważniejsze jest stworzenie bezpiecznej – pełnej empatii i zrozumienia – relacji z Pacjentem. Terapia odbywa się podczas rozmowy. Chciałabym aby mój Pacjent miał szanse doświadczyć siebie, swoich relacji i świata. Poprzez głębsze poznanie siebie i połączenie z samym sobą, mogą nastąpić w życiu długoterminowe zmiany.

Moją największą motywacją do pracy jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Oferuję bezpieczne, nieoceniające środowisko i pełne zaangażowanie w zrozumienie Pacjenta. Przywilejem jest obserwowanie ludzi wychodzących z trudności emocjonalnych, miejsc, w których wcześniej czuli się unieruchomieni i ograniczeni. Wierzę, że każdy człowiek jest ekspertem w swoim życiu – posiada zasoby do poruszania się po terenie życia i może potrzebować pomocy i wskazówek, aby się z nimi połączyć. Uważnie wysłucham tego, co Pacjent ma do powiedzenia i pomogę zrozumieć rzeczy, które może być ciężko wyrazić słowami. Będziemy współpracować, aby odkryć niektóre z podstawowych przyczyn problemów i wypracujemy strategie, które pomogą żyć bardziej satysfakcjonującym życiem.

 

Szkolenia, kwalifikacje i doświadczenie

Studiowałam psychologię na uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu, następnie na uniwersytecie Edynburskim ukończyłam studia podyplomowe z psychoterapii. Obecnie na tym samym uniwersytecie kończę doktorat z zakresu psychoterapii.

Pracowałam profesjonalnie zarówno z dziećmi jaki i z dorosłymi. Przez kilka lat pracowałem jako terapeuta z indywidualnymi dorosłymi Klientami w poradniach w Edynburgu- były to między innymi PF Counseling Service (gdzie pracowałem również jako manager), Feniks, Health All Round. Jednocześnie prowadziłam swoją prywatną praktykę. Pracowałam również terapeutycznie z dziećmi w ramach Terapii Poprzez Zabawę (Play Therapy)

Prywatnie jestem mamą dwójki małych dzieci, moją pasją są podróże, natura, książki, muzyka i kino.

Prowadzę terapię również po angielsku.

——————————————————-

I am a qualified psychologist and psychotherapist, I work in integrative way, adjusting the technique and therapeutic approach to each individual. I have experience in therapeutic work with both adults and children. I was educated in the dialogue between the psychodynamic and person-centered approach to psychotherapy. As a qualified professional, I will use the Person Centred therapeutic conditions of empathy, acceptance and unconditional positive regard to listen to you and Psychodynamic therapeutic interventions to understand the roots and formation of your psychological processes and thinking about underlying issues and exploring how they may link to why you feel and act the way you do.

I believe that the most important thing in therapeutic work is to create a safe and empathic relationship. Therapy happens through conversations between us. I would like for you to have a chance to experience yourself, your relationships and the world. By getting to know yourself more deeply and connecting with yourself, long-term change can take place.

My greatest motivation to work is the willingness to help other people. Whatever your struggle, I can offer you a safe, non-judgmental experience and a wholehearted commitment to understanding you.  Witnessing people emerge from emotional difficulties, places where they previously felt stuck and limited, is a privilege. The aim is that getting to know yourself and connecting with yourself at a deeper level will help you make changes.

I believe you are an expert in your life – you have the resources to navigate your life and you may need help and guidance to connect with it. I will listen carefully to what you have to say and help you communicate things that you cannot put into words. We will work together to discover some of the root causes of your problems and the strategies to help you live a more fulfilling life.

Making the decision to seek counselling or psychotherapy is often not an easy one. It’s important that you work with a therapist that is right for you; someone you can feel comfortable with. In an initial consultation, we can discuss what it is that you need and whether I can offer this.

 

Training, qualifications & experience

I studied psychology at the Heriot-Watt University in Edinburgh, then I completed postgraduate studies in psychotherapy at the University of Edinburgh, and now I am finishing my professional doctorate at the same university.

I have worked professionally with both children and adults. For several years, I worked as a counsellor with individual adult clients at a few counselling centres in Edinburgh. Those included the PF Counselling Service (where I have also worked as a manager), Feniks, Health All Round. Simultaneously, I have run a private practice. I have also worked therapeutically with children in a play therapy setting.

Privately, I am a mother of two young children, my passions are traveling, nature, books, music and cinema.

Zarejestruj wizytę

Loading...